قیر 85/100

شرح


این نوع قیر است که در طی فرآیند اکسیداسیون خلاء پایین مواد اولیه تولید قیر حاصل از مانده برج تقطیر در پالایشگاه های روغن خلاء در واحدهای تولید قیر تهیه می شود. که در آن نقطه نفوذ آن (نوع آزمایش برای نشان دادن سختی قیر) بین 85/100 می شود.

برنامه های کاربردی


عمده ترین کاربرد رایج این محصول در جاده سازی در مناطق سردسیر است.

مشخصات کیفیت