پسته اکبری

مشخصات میوه پسته اکبری

نوک پوست سبز متوسط است و رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است و شکل پسته مستطیلی کشیده است. رنگ رویی مغز بنفش قهوه‌ای و رنگ پوست استخوانی کرم تیره است؛ و رنگ رویی مغز بنفش قهوه‌ای و رنگ زمینه مغز زرد روشن و رسیدگی میوه از نوک شروع می‌شود. طول پسته خشک 12.22 میلی‌متر (زیاد)، عرض پسته خشک 61.12 میلی‌متر (زیاد) است.

خصوصیات درخت پسته اکبری

این نوع دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می‌باشد. ارتفاع درخت به‌طور متوسط به 3 متر می‌رسد
در این رقم طول برگ 4.15 میلی‌متر (متوسط) و عرض برگ 4.4 میلی‌متر (کم) می‌باشد اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه‌های جانبی بزرگ‌تر بوده و در ضمن شکل برگچه انتهایی، نیزه‌ای پهن می‌باشد. خوشه این نوع پسته دارای وزن تقریبی 51.6 گرم، وزن پسته خشک هر خوشه 15.4 گرم می‌باشد این رقم دارای پسته‌های درشت با انس خندان 20 (کم) است