پسته فندقی

خصوصیات میوه پسته فندقی

نوک میوه باپوست سبز خیلی کوتاه ، رنگ پوست آن سبز و در زمان رسیدن میوه بنفش تیره و قرمز کم‌رنگ طول پسته خشک 24.1 میلی‌متر (کم) عرضپسته خشک 73.1 میلی‌متر (متوسط) قطر پسته 66 میلی‌متر (زیاد) به‌طوری‌که قطر و عرض باهم برابر است.

موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم انداز بوده است و شکاف از روی پوست سبز قابل‌رؤیت است . رنگ رویی مغز ارغوانی و رنگ پوست استخوانی کرم می‌باشد.