پسته کله قوچی

میوه ای درشت و فندقی شکل که محصول دهی مناسب و خندانی زیا د آن به مواد غذایی آن بستگی دارد البته این رقم با خاک کم آب سازگاری دارد ولی به کمبود مواد غذایی خیلی حساس است . میوه ان متوسط رس است ودر نیمه دوم شهریور ماه قابل برداشت می باشد . این رقم درشت ترین رقم پسته بوده و همین باعث معروفیتش شده است . برگهای ان مرکب پنج برچه ای وقطر تنه ان زیاد است