کشمش آفتابی

برای تهیه این نوع کشمش از رقم پیکانی و رسمی استفاده می‌گردد برای این منظور انگور را پس از برداشت در محلول تیز آب فرو برده و سپس آن را در محلی تمیز و در معرض تابش نور مستقیم نور خورشید پهن می‌کنند
ﮐﺸﻤﺶ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه رﺳﯿﺪه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻮر اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب و جریان طبیعی هوا و بدون افزودن هیچ گونه ماده ای خشک شده و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه¬ای درﻣﯽآید. میزان حرارت و رطوبت در موقع خشک کردن میوه از عوامل مهمی است که در کیفیت محصول بطور مستقیم موثر می باشد. انگور بی دانه، رقم سلطانی، به شکل گرد یکنواخت، به رنگ قهوه ای تیرهاین نوع کشمش هم به صورت دانه دار و هم بی دانه موجود می باشد